Om oss

Årsberetning fra LPP Vestfold og Telemark

Bakgrunn og formål

Opprettelse av pårørendesenter i Vestfold og Telemark. Pårørendestrategien fra 2020 sier vi skal anerkjenne pårørende som en ressurs, gi helhetlig ivaretakelse av alle pårørende så de kan leve egne liv og kombinere pårørenderollen med utdanning og arbeid. Også barn.

Ca 800 000 er pårørende i Norge. Mange opplever lite støtte og blir selv syke. Ca 40% ramler ut av arbeidslivet. Undersøkelser viser mange får dårligere helse, er konstant på vakt, stresset av stor belastning og har søvnproblemer.

Målgruppen og plan

Vi ønsker å etablere ett senter der pårørende kan komme og møte andre med samme utfordringer. Vi vil styrke likepersonsarbeid og selvhjelp, utvikle god veiledning, ha relevante kurs og fagdager, og gode sosiale treffpunkter. Alt i den hensikt at pårørende og deres familie styrker egen helse.

Vi vil også være pådriver overfor de etablerte offentlige tilbudene innen psykisk helse slik at tilbudene overfor pårørende styrkes. Samtidig også samarbeide med hjelpeapparatet slik at tilbudene til pårørende og deres familie oppleves å supplere hverandre godt. Med andre ord, pårørendesenteret vil etablere tilbud som vil være ett supplement til offentlige helsevesen med egen metodikk som har hovedfokus på likepersonarbeid og brukerperspektivet.

Inkludert i dette skal vi også ha fokus på barn som pårørende og ønsker etablere egne tilbud som grupper og nettsider direkte rettet mot barna for å ivareta gruppen barn som pårørende.

Gjennomføring

Vi tenker utviklingen av LPP Vestfold og Telemark pårørendesenter vil gå over flere år.

LPP Pårørendesenter skal være en tjeneste som skal være ett supplement til det offentlige med likepersonsarbeid mot pårørende som står i særlig tyngende omsorgsoppgaver som pårørende. Vi vil etablere tilbud som kan hjelpe pårørende til å mestre å stå i en vanskelig livssituasjon og forebygge egen helsesvikt.

Vi ønsker å tilby enesamtaler, kurs i belastningsmestring, helsebringende grupper, samtalegrupper, turgrupper «walk and talk» og selvhjelpsgrupper. Senteret vil også ha veiledning og samtaler på telefon for de som ønsker dette.

Vi vil etablere eget tilrettelagt tilbud til unge pårørende som samtaler/ samtalegrupper. Lage egen nettside inne på senterets hjemmeside. Drive oppsøkende virksomhet mot skoler i forhold til barn og unge som pårørende.

Vi vil tilby veiledning med brukerperspektivet mot ulike grupper fagfolk som arbeider med psykisk syke og deres pårørende. Vi ønsker å sette søkelys på pårørende som en ressurs og løsning for den syke og samtidig sørge for god avlastning ved bedret kommunikasjon mellom det offentlige og pårørende.

Vi vil være aktiv deltaker i råd og forum rettet mot kommuner og helseforetak i forhold til ivaretakelse av pårørendes og pårørendes rettigheter knyttet mot den syke.

Vi vil være ett senter som gir informasjon, råd og veiledning om behandling, tjenester og rettigheter innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten som pårørende etterspør.

Beliggenhet vil være i senter for Vestfold og Telemark, men med satellittavdelinger i flere av fylkets kommuner. Dette som en utvidelse av prosjektet etter forespørsel/ behov.

Organisering

LPP Vestfold og Telemark står som eiere og senteret vil derfor være organisert som en organisasjon med LPP Vestfold og Telemark som sitt styre.

Senteret vil være Brukerstyrt med bred organisasjonstilknytning blant annet mot FFOs brukerorganisasjoner som spesielt retter seg mot psykisk helse og deres pårørende.  

Vi søker samarbeid og etter hvert partnerskap med kommuner, helseforetak og andre innen psykisk helse og deres pårørende.

Likepersonsarbeid og brukermedvirkning er grunnpilarene. Alle ansatte vil ha egenerfaring som pårørende. Frivilligheten i LPP vil være en del av senteret og vil fortsatt drive åpen kafe og andre aktiviteter. Senteret vil knytte til seg psykologspesialist for å sikre det faglige innholdet og veilede senterets ansatte og frivillige.

%d bloggers like this: